Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania krypt Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką duszpasterską Ojców Franciszkanów w Zamościu

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania krypt Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką duszpasterską ojców Franciszkanów w Zamościu z siedzibą w Zamościu, 22-400, przy ul. Staszica 1.
 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
  2. Muzeum – należy przez to rozumieć krypty Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu,
  3. Kościele pw. Zwiastowania NMP – należy przez to rozumieć Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przy ul. Staszica 1 w Zamościu,
  4. Pracowniku (Pracownikach) – należy przez to rozumieć pracownika (pracowników) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką duszpasterską ojców Franciszkanów w Zamościu lub osobę (osoby) spoza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką duszpasterską ojców Franciszkanów w Zamościu, której powierzono określone obowiązki.
  5. Zwiedzającym (Zwiedzających) – należy przez to rozumieć osobę (osoby) korzystającą z usług Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie pod opieką duszpasterską ojców Franciszkanów w Zamościu w zakresie zwiedzania krypt Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu.
  6. Systemie rezerwacji online – należy przez to rozumieć dedykowany system rezerwacji online dostępny pod adresem www.rezerwacja.franciszkaniezamosc.pl
  7. Stronie internetowej Muzeum – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem www.muzeum.franciszkaniezamosc.pl.

 

§ 2. Zasady zwiedzania

 1. Muzeum świadczy nieodpłatną usługę zwiedzania krypt Kościoła pw. Zwiastowania NMP.
 2. Z pojedynczej usługi zwiedzania krypt Kościoła pw. Zwiastowania NMP może skorzystać pojedynczy Zwiedzający lub grupa Zwiedzających nie przekraczająca 20 osób.
 3. Zwiedzanie krypt kościoła pw. Zwiastowania NMP jest możliwe w dniach i godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.
 4. Skorzystanie z usługi zwiedzania krypt kościoła pw. Zwiastowania NMP możliwe jest po wcześniejszej rezerwacji, zgłoszonej za pośrednictwem dedykowanego systemu rezerwacji online dostępnego pod adresem www.rezerwacja.franciszkaniezamosc.pl, lub drogą telefoniczną, lub osobiście w siedzibie Muzeum. W każdym przypadku wiążąca jest informacja zwrotna ze strony Muzeum o przyjęciu rezerwacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi zwiedzania bez podania przyczyny z podaniem alternatywnego terminu.
 6. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanej usługi zwiedzania, osoba zgłaszająca rezerwację zobowiązana jest do jej odwołania.
 7. Zwiedzający na czas przebywania w kryptach Kościoła pw. Zwiastowania NMP zobowiązani są do zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych.
 8. W kryptach Kościoła pw. Zwiastowania NMP może przebywać jednorazowo 20 osób oraz Pracownicy.
 9. Dla zachowania porządku sprzyjającemu bezpieczeństwu i zwiedzaniu należy stosować się do poleceń Pracowników.
 10. Każdy Zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do uwag i zaleceń Pracowników.
 11. Muzeum zastrzega sobie prawo wyproszenia z obiektu osób naruszających postanowienia regulaminu.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu wynikłe z winy Zwiedzających. Za szkody te pełną odpowiedzialność ponoszą inne niż Muzeum osoby fizyczne lub prawne ustalone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 13. Przebywanie w kryptach Kościoła pw. Zwiastowania NMP jest równoznaczne z udzieleniem Muzeum nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu obrazu i dźwięku (w tym wizerunków Zwiedzających) oraz na publikowanie i rozpowszechnianie tego materiału w celu dokumentacji i promocji działalności Muzeum. Przebywającemu w siedzibie lub jego prawnemu opiekunowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Muzeum z tego tytułu.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Zmian i uzupełnień Regulaminu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.