Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl

Rewitalizacja

Publikacje elektroniczne

W Biuletynie Historii Sztuki 30.12.2022 r., ukazał się artykuł pt.: „Jak feniks z popiołów. Architektura franciszkanów w Zamościu”, Aleksander Stankiewicz.

https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1136/961

Zapraszamy do lektury.

Trwa Wielkie Dzieło Odbudowy!

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie OO. Franciszkanów w Zamościu realizuje projekt pn. "Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce - Zamość" w oparciu o umowę nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", osi priorytetowej "8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury", działania "8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury". Wartość całkowita projektu wynosi 27 965 269,96 PLN, w tym kwota dofinansowania unijnego wynosi 23 711 041,63 PLN.

Celami projektu są: 1. Odbudowa w historycznym kształcie największego w Polsce XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. franciszkanów w Zamościu (województwo lubelskie) wraz z adaptacją na cele kultury historycznych podziemi kościoła. 2. Organizacja w zrewitalizowanej zabytkowej przestrzeni wnętrza i podziemi kościoła wydarzeń kulturalnych o charakterze świeckim i duchowym, w tym m.in. koncertów, wystaw, konkursów plastycznych, spotkań poetyckich, warsztatów. W ramach zakresu rzeczowego, oprócz prac budowlano-konserwatorskich, przewidziano dostosowanie i wyposażenie podziemi obiektu na cele aranżacji muzealnej i działalności kulturalnej. Obecnie podziemia kościoła są niewykorzystywane. Zaplanowane w projekcie muzeum będzie jednostką nowoczesną, prezentującą oryginalne zabytki w połączeniu z multimediami. Obiekt zyska oprawę w postaci programu ideowego i aranżacji muzealnej zabytkowych podziemi. Przewidziano ścieżkę dydaktyczną i ekspozycyjną przybliżającą, za pomocą nowoczesnych środków interakcyjnych, fascynującą obyczajowość pochówkową doby nowożytnej, szczególnie z okresu baroku.

Projekt dotyczy rewaloryzacji unikatowego zabytku, zlokalizowanego w obrębie wpisanego na Listę UNESCO Starego Miasta w Zamościu. Historyczny zespół miasta został ponadto wpisany na listę Pomników Historii, a kościół indywidualnie do rejestru zabytków.

Projekt dotyczy rewitalizacji świątyni oo. Franciszkanów wzniesionej w latach 1637-1665 – jednej z okazalszych i oryginalniejszych budowli XVII wieku o monumentalnej bryle, elewacjach zdobionych bogatym detalem architektonicznym, barokowej ekspresji i rozmachu założenia. Przebudowany w XIX wieku na potrzeby wojska, a następnie adaptowany na cele użyteczności publicznej obiekt zachował czytelną strukturę przestrzenną.

Planowane prace mają na celu odtworzenie i wyeksponowanie zniszczonej poprzez liczne przebudowy XVII-wiecznej bryły zabytkowej świątyni wraz z elementami wystroju oraz otoczeniem. Realizacja Projektu ma istotne znaczenie dla przywrócenia historycznej panoramy Starego Miasta w Zamościu.

Kościół Franciszkanów uchodzi w literaturze historycznej i artystycznej za jedną 7 najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli, ale także jej niemal organiczne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego.

Ze względu na skalę i dawną klasę obiektu, niewątpliwie jest to zadanie wyjątkowe dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron: kościoła i zakonu, społeczeństwa, władz miasta i władz konserwatorskich oraz Środowiska konserwatorów i architektów. Jest to wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale również twórcze i naukowe.

Obiekt ma szansę stać się znaczącą atrakcją w regionie, punktem wizyt dużej grupy mieszkańców i turystów z kraju i zagranicy.

Starania o odbudowę kościoła rozpoczęty się już w roku 1993 z chwilą odzyskania go od Państwa Polskiego (mieściły się w nim: kino ,,Stylowy” i Państwowe Liceum Plastyczne). Kościół oo. Franciszkanów na zamojskim Starym Mieście jest jedną z liczących się atrakcji turystycznych miasta.

W ramach zakresu rzeczowego oprócz prac budowlano-konserwatorskich przewidziano dostosowanie i wyposażenie podziemi obiektu na cele aranżacji muzealnej krypt kościelnych. Zaplanowane w projekcie muzeum będzie jednostką nowoczesną o zbiorach realnych połączonych z multimedialnymi. Obiekt ma szansę stać się znaczącą atrakcją w regionie, punktem wizyt dużej grupy mieszkańców i turystów z kraju i zagranicy.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Informujemy o funkcjonowaniu narzędzia do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza (link) lub wysłać wiadomość na adres email naduzycia.POIS@mir.gov.pl

NUMERY KONT BANKOWYCH

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów ul. S. Staszica 1, 22-400 Zamość

PLN: 76 1500 1807 1218 0002 6017 0000
EUR IBAN: 85 1090 2590 0000 0001 3503 7599
SWIFT/BIC WBKPPLPP

z dopiskiem „na odbudowę kościoła”

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.